Pallotyni, właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC) – jesteśmy wspólnotą księży i braci, założoną przez św. Wincentego Pallottiego w 1. połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi.

Strój Stowarzyszenia to ubiór duchowieństwa diecezji rzymskiej w XIX w., czyli czarna sutanna z pelerynką  i czarnym wełnianym pasem, którego końce opadają na lewą stronę. Na misjach w ciepłych krajach nosi się białą sutannę z czarnym pasem. Podobny strój nosi papież, tylko z pasem koloru białego. Alumni przed wieczną konsekracją noszą sutannę bez pelerynki. Pallotyńskie wyższe seminarium duchowne w Polsce znajduje się w Ołtarzewie koło Warszawy.

Charyzmat pallotyński opiera się na fundamencie jaki zawiera się w pallotyńskim zawołaniu Caritas Christi urget nos – Miłość Chrystusa nas przynagla. To miłość ma być dla pallotyna motorem napędowym do wszelkich działań.

Choć życie i działalność upodabniają ich do księży diecezjalnych, księża i bracia pallotyni oddają się całkowicie Bogu poprzez konsekrację – przyrzeczenia (podobne do ślubów zakonnych) czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, a także wytrwania, wspólnoty dóbr i ducha służby, składane Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. W ten sposób odpowiadają powołaniu, które otrzymali, aby żyć dla Boga i we wspólnocie braterskiej oddać się na służbę ludziom.

Cel Stowarzyszenia: „ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków Ludu Bożego”, głównie przez głoszenie, że każdy członek Kościoła jest apostołem – powołanym do głoszenia Ewangelii słowem i czynem, oraz zjednoczenie ich wysiłków w służbie apostolskiej misji Kościoła.

apostolstwo świeckich – pobudzanie i formowanie świeckich do apostolstwa

inicjatywy ekumeniczne – modlitwa i praca na rzecz jedności chrześcijan

działalność misyjna – niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają

troska o niewierzących – solidarność i współpraca

apostolstwo społeczne – działania na rzecz sprawiedliwości społecznej

mass media – popieranie i stosowanie ich w apostolstwie

Patronką Stowarzyszenia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów, która jest po Jezusie Chrystusie najdoskonalszym wzorem do naśladowania dla pallotynów.

         Więcej informacji o nas m.in. na stronie: pallotyni.pl